เด็กที่เกิดจากหญิงที่มิได้มีการจดทะเบียนสมรสกับชายนั้น กฎหมายให้ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของหญิงแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น ดังนั้นเด็กที่เกิดมาจึง...

ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ถึงขั้นตอนและกระบวนการในการฟื้นฟูกิจการนั้น เราควรที่จะมาทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการฟื้นฟูกิจการกันก่อนครับ ...