EP. 1 ว่าด้วยเรื่องเหตุหย่า มาตรา 1516 (1) สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือมีชู้หรือร่วมประเวณีกับผู...

       บุคคลที่ทำหน้าที่รับรองลายมือชื่อ หรือรับรองเอกสารว่ามีความถูกต้องแท้จริง หรือทำคำรับรองประเภทอื่นๆ รวมทั้งการลง...

ปรากฏการณ์ "น้าค่อม".น้าค่อมต้องต่อสู้อย่างเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย เพราะติดเชื้อโควิด จึงไม่ได้มีโอกาสให้ญาติ มิตร ครอบครัว เข้าเยี่ยมขณะอยู่โรงพยาบาล.จน...

ผู้ร้องทั้งสองเป็นบิดามารดาของผู้ตายได้ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ (กับอัยการ)โดยอ้างว่าเป็นผู้เสียหาย และบรรยายในคำร้องว่า ผู้ร้องทั้งสองขอถือเอา...

15.คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3987/2557 ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตามปกติโจทก์ร่วมจ่ายเงินค่าซื้อข้าวโพดหวานให้เกษตรกรภายใน 7 วัน ถึง 15 วัน นับแต่วันที่ซื้อ ...

เด็กที่เกิดจากหญิงที่มิได้มีการจดทะเบียนสมรสกับชายนั้น กฎหมายให้ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของหญิงแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น ดังนั้นเด็กที่เกิดมาจึง...

ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ถึงขั้นตอนและกระบวนการในการฟื้นฟูกิจการนั้น เราควรที่จะมาทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการฟื้นฟูกิจการกันก่อนครับ ...