คุณ ผดุง คงทอง

หัวหน้าสำนักงานทนายความ,หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการนักสืบ
ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรการอบรม

– หลักสูตรวิชาว่าความ,สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

– หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

ประวัติการทำงาน

– ทนายความตั้งแต่ พ.ศ. 2531 จนถึงปัจจุบัน