คุณนริศ กลั่นทิพย์

ประวัติการศึกษา

– ระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรการอบรม

– หลักสูตรวิชาว่าความ,สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

ประวัติการทำงาน

– นิติกร สำนักงานปลัดทรวงวัฒนธรรม ระหว่าง พ.ศ. 2546 – 2551

– ทนายความตั้งแต่ พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน