คุณสฐากร คงทอง

ประวัติการศึกษา

 – ระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ วิชาเอกนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ

– ศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หลักสูตรการอบรม

– โครงการเส้นทางสู่นักกฎหมายมืออาชีพ,คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

– หลักสูตรวิชาว่าความ,สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

– โครงการดำเนินคดีปกครอง,สำนักงานคดีปกครอง สภาทนายความ

– การใช้นิติวิทยาศาสตร์และ DNA ในการต่อสู้คดี,สภาทนายความ

 

 ประวัติการทำงาน

– ทนายความตั้งแต่ พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน