กรณีใบสูติบัตร สูญหาย ทำอย่างไรได้บ้าง

ใบสูติบัตรตัวจริงสามารถออกได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น ไม่สามารถขอใบแทน หรือ ขอให้ออกเอกสารตัวจริงฉบับใหม่ได้

แต่สามารถขอคัดสำเนาเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง สามารถใช้แทนเอกสารตัวจริงได้

(เอกสารที่ออกจากหน่วยงานราชการ หากเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้องสามารถใช้แทนเอกสารตัวจริงได้เสมอ)

กรณีที่อำเภอหรือเขตมีต้นขั้วเอกสาร

กรณีเกิดก่อนปี พ.ศ 2523

>> ยื่นคำร้องขอคัดที่อำเภอหรือ เขตที่ออกใบสูติบัตร

กรณีเกิดหลังปี พ.ศ 2523 ถึง ปีพ.ศ 2540

>> สำนักทะเบียนจัดเก็บเอกสารด้วยระบบภาพถ่ายทางทะเบียน หรือไมโครฟิล์ม

– ซึ่งสามารถขอคัดเอกสาร ที่อำเภอหรือเขตใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องไปขอคัดที่อำเภอ หรือ เขตที่ออกใบสูติบัตร

กรณีเกิดหลังปี พ.ศ 2540

>> จัดเก็บด้วยระบบออนไลน์ในฐานข้อมูล

– สามารถขอคัดเอกสาร ที่อำเภอหรือเขตใดก็ได้เช่นกัน

เอกสารที่ใช้: ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน วุฒิการศึกษา หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ใบมอบอำนาจ ใบแจ้งความ

กรณีที่อำเภอหรือเขตไม่มีต้นขั้วเอกสาร

ให้ติดต่อที่อำเภอ หรือเขตที่มีชื่อตามทะเบียนบ้าน พร้อมกับพยานบุคคล 2 คน

เอกสารที่ใช้: ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน วุฒิการศึกษา หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือใบมอบอำนาจ ใบแจ้งความ

หมายเหตุ** กรณีมอบอำนาจให้ทนายดำเนินการจากต่างประเทศ เอกสารใบมอบอำนาจจะต้องรับรองผ่านสถานทูตไทยในประเทศนั้น

ทค. ว