งานคดี

คดีอาญา

 • คดียักยอก
 • คดีฉ้องโกง
 • คดีลักทรัพย์
 • คดีรับของโจร
 • คดีหมิ่นประมาท
 • คดีทำร้ายร่างกาย

คดีแพ่ง

 • คดีกู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง
 • คดีแชร์
 • คดีผิดสัญญาต่าง ๆ เช่น ผิดสัญญาซื้อขาย
 • คดีเช่าซื้อ
 • คำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์
 • คำร้องขอเพิกถอนการบังคับคดี
 • คำร้องจัดการมรดก คำร้องคัดค้านการยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
 • คำร้องขอเป็นผู้อนุบาล ผู้ไร้ความสามารถ และขอจัดการทรัพย์สินของผู้ไร้ความสามารถ

คดีครอบครัว

 • คำร้องรับรองบุตร / ฟ้องให้รับรองบุตร
 • คดีฟ้องหย่าชาวไทย และจำเลยชาวต่างประเทศ
 • คดีฟ้องชู้
 • คดีเกี่ยวกับบุตร เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู