งานรับรองเอกสารและลายมือชื่อ

(Notary Public)โนตารีพับบลิค คืออะไร

โนตารีพับบลิค คือ  บุคคลที่กฎหมายของประเทศนั้น ๆ บัญญัติไว้ให้อำนาจในการทำหน้าที่ รับรองลายมือชื่อ รับรองเอกสาร ว่าบุคคลนั้น หรือเอกสารนั้น ถูกต้องตรงกันกับบุคคลในเอกสารสำคัญต่างๆ หรือรับรองสำเนาเอกสารว่าถูกต้องตรงกันกับต้นฉบับ  โดยเอกสารที่ผ่านการรับรองนั้นจะถูกนำไปใช้ในที่ต่างประเทศ และการใช้งานเอกสารบางอย่างมีความจำเป็นต้องผ่านสถานทูตเพื่อรับรองอีกครั้ง

ปัญหาที่พบโดยส่วนมาก ลูกค้าจะไม่คุ้นเคยกับการรับรองเอกสาร จึงไม่สามารถบอกความต้องการของตนเองได้ชัดเจน ลูกค้าจึงควรสอบถามทางต้นทางที่มีความต้องการใช้เอกสารว่าต้องการให้รับรองแบบใด รับรองแบบโนตารีใช่หรือไม่ เพราะผู้ที่จะรับรองฯ ได้ ต้องเป็นทนายความที่ผ่านการอบรมและได้รับการขึ้นทะเบียน มีใบอนุญาตการรับรองลายมือชื่อ และเอกสารเท่านั้น ไม่ใช่ทนายความทุกคนจะรับรองฯ ได้

เมื่อไหร่ที่จำเป็นต้องใช้บริการ โนตารีพับบลิค

เมื่อท่านจะต้องนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศ และ เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนั้นๆ ต้องการให้เอกสารดังกล่าวผ่านการรับรองลายมือชื่อ หรือ รับรองเอกสาร เอกสารที่ผ่านการรับรอง ฯ จะเป็นเอกสารที่มีความสมบูรณ์ สามารถมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย แม้ในต่างประเทศ

ยกตัวอย่างงานโนตารี ที่ได้รับความนิยมสูงสุด

1. รับรองสำเนาเอกสารถูกต้องตรงกันกับต้นฉบับ

2.รับรองลายมือชื่อบุคคล หรือผู้แทนนิติบุคคล

3. รับรองการจัดทำเอกสารในนามของบริษัท

4. รับรองการทำสัญญาระหว่างเอกชน

5. รับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร

6. อื่นๆ

ตัวอย่างการให้บริการ

ติดต่อใช้บริการงานโนตารี

เบอร์ 029229288

หรือ 0944156688

ค่าบริการ เริ่มต้นที่ 2,000 บาท