คดีแรงงาน

คำถาม นายจ้างหักเงินเดือนลูกจ้างที่ทำความเสียหายให้กับบริษัทได้ไหม

คำตอบ คือ ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ม. 76 กำหนดห้ามมิให้นายจ้าง หักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่เป็นการหักเพื่อ ชำระภาษีเงินได้ เงินกองทุนสะสม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจ้างกรณี ซึ่งลูกจ้างได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง เป็นต้น

เหตุที่กฎหมายห้ามนำหนี้อื่นนอกจากที่กฎหมายกำหนดมาหักเงินลูกจ้าง มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองลูกจ้างที่ยังไม่พ้นจากสภาพการจ้างเท่านั้น ดังนั้น การที่ตกลงกันเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างแล้ว ไม่ต้องห้ามตามกฎหมายมีผลใช้บังคับได้

ม.77 กรณีที่นายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง หรือมีข้อตกลงกับลูกจ้างเกี่ยวกับการจ่ายเงิน (ม.76) นายจ้างต้องทำเป็นหนังสือและให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อในการให้ความยินยอมไว้ให้ชัดเจนเป็นการเฉพาะ

Posted by: ทค. วรรณิดา