โนติส [Notice ] คืออะไร

โนติส ที่นักกฎหมายหรือที่ทุกคนชอบเรียกกันติดปากนั้น ก็คือ หนังสือทวงถาม หนังสือทวงหนี้ หนังสือบอกกล่าวนั่นเอง

▶️ รายละเอียดสำคัญ ในโนติสมีอะไรบ้าง

1. อ้างถึงสัญญาหรือนิติกรรมอะไร 2. สิทธิของผู้ส่งคืออะไรอ้างตามกฎหมายหรือสัญญา

3. คู่กรณีหรือลูกหนี้มีหน้าที่อย่างไร 4. หนี้หรือสิ่งที่ต้องการให้ทำ หรือไม่ให้ทำคืออะไร

5. คู่กรณีต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน 6. หากไม่ทำจะมีผลอย่างไร โดยมากก็คือจะใช้สิทธิทางศาล

▶️ก่อนฟ้องคดีต้องมีโนติสก่อนหรือไม่

คำตอบ คือ ไม่จำเป็นเฉพาะบางกรณีเท่านั้นที่กฎหมายก็กำหนดไว้ว่าก่อนที่จะฟ้องกันได้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวกันเสีย

ก่อน เช่นสัญญาเช่าซื้อ ,ฟ้องบังคับจำนอง ,ฟ้องผู้ค้ำประกัน , การบอกเลิกสัญญา

▶️แล้วกรณีอื่นหากมีโนติสไป จะมีผลเสียไหม

คำตอบคือ ไม่มี เป็นผลดีมากกว่า เพราะ (1.)การแจ้งให้คู่กรณีทราบก่อนฟ้องเป็นเรื่องที่ควรทำ เพื่อเป็นการเตือน

(2.)เพื่อเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร นำไปใช้แสดงในศาลแสดงให้เห็นว่าเราได้ให้โอกาสและตักเตือนแล้ว

ยิ่งทำให้ศาลเห็นถึงการจงใจเพิกเฉยของลูกหนี้หรือคู่กรณี

(3.)นอกจากนั้น หลายเคส ก็สามารคเคลียร์กันจบได้ ไม่ต้องฟ้องร้องจึงช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายนั่นเอง

(4.) มีประโยชน์กรณีลูกหนี้โอนทรัพย์สินหนีหนี้ หากไม่มีทรัพย์อื่นให้เจ้าหนี้บังคับคดี เจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีอาญา คือ

ความผิดฐาน “โกงเจ้าหนี้” ได้

▶️ คำถามที่พบบ่อย ลูกหนี้เค้าจะได้รับได้อ่านหรือไม่ หากคนอื่นรับจะเป็นอะไรไหม

การส่งต้องส่งตามภูมิลำเนา หากส่งถูกต้อง แค่ส่งถึงตามกฎหมาย ลูกหนี้จะได้รับหรือไม่ใช่สาระสำคัญ

By. ทค. ว