ต้องการฟ้องหย่า ใช้เอกสาร และข้อมูลอะไรบ้าง

เอกสาร และข้อมูลที่ใช้ในการยื่นฟ้องหย่า
o สำเนาบัตรประชาชน ด้านหน้า และหลัง ของโจทก์
o สำเนาทะเบียนบ้านของโจทก์
o สำเนาใบสำคัญการสมรส
o สำเนาทะเบียนบ้านจำเลย หรือ เอกสารราชการแสดงที่อยู่จำเลย
o จำเลยชาวต่างชาติ ใช้สำเนาพาสปอร์ต และเอกสารราชการแสดงที่อยู่จำเลย
o เหตุผลในการหย่า .. และ ข้อเท็จจริง โดยย่อ ..
o หากมีบุตรด้วยกัน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้านบุตร
o อำนาจปกครอง จะขอเป็นของตนเองด้วยหรือไม่ เหตุผลที่ขอ ..

ทค. วรรณิดา