จัดการมรดก ชาวต่างชาติ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

  1. ▶️บัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต ผู้ร้อง ถ่ายบัตรด้านหน้า และด้านหลัง ** (E-filling)
  2. ▶️ทะเบียนบ้าน ถ่ายหน้าที่มีเลขบ้าน และหน้าที่มีชื่อผู้ร้องอยู่ในแผ่นเดียวกัน
  3. ▶️มรณบัตร / พาสปอร์ตผู้ตาย
  4. ▶️ทะเบียนบ้านผู้ตาย
  5. ▶️บิดามารดา ผู้ตาย ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ (มีชีวิตอยู่ หนังสือยินยอมทายาท+ สำเนาบัตรประชาชน / เสียชีวิตแล้ว มรณบัตร บิดา /มารดาของผู้ตาย )
  6. ▶️เอกสารแสดงกรรมสิทธิในทรัพย์สินที่่ต้องการจัดการมรดก
  7. ▶️พินัยกรรมเจ้ามรดก (ถ้ามี)
  8. ▶️สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้ให้ความยินยอม แนบมาพร้อมหนังสือยินยอม

หมายเหตุ เอกสารภาษาต่างประเทศต้องแปลภาษาไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0944156688