# บ้านเก่าชำรุดฯ # ต้นไม้ กอไผ่ # ดูแลไม่ดีพอพังหรือล้ม ก่อความเสียหาย เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น

ตาม  ปพพ. ม.  434  ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเหตุที่โรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่องก็ดี หรือบำรุงรักษาไว้ไม่เพียงพอก็ดี ท่านว่าผู้ครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ถ้าผู้ครองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปัดป้องมิให้เกิดความเสียหายฉะนั้นแล้ว  ท่านว่าเจ้าของต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน   บทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนั้นใช้บังคับตลอดถึงความบกพร่องในการปลูกหรือค้ำจุนต้นไม้หรือกอไผ่ด้วย   ฯ

คำพิพิพากษา  ศาลฎีกาที่  3840/2563

จำเลยเช่าพื้นที่จอดรถ  จำเลยเข้าครอบครองพื้นที่เป็นลานจอดรถแบบโล่ง มีต้นไม้ใหญ่อยู่โดยรอบ ถือว่าจำเลยรับมอบพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงไม้ยืนต้นที่ปลูกไว้ด้วย   จำเลยมีหน้าที่ตรวจตราดูแลต้นไม้ และดูแลค้ำจุนต้นไม้ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอ  เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินในพื้นที่เช่า  ต้นไม้ใหญ่ที่หักลงมาทับรถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัย   หากจำเลยตรวจตราตามสมควรและต้องดูแลป้องกันมิให้ต้นไม้ที่ลำต้นเริ่มผุหักล้มก่อให้เกิดอันตราย แต่จำเลยเพื่อปัดป้องมิให้เกิดเสียหายเช่นนั้น  แม้วันเกิดเหตุมีพายุฝนตกหนักและลมพัดแรง สิ่งปลูกสร้างและต้นไม้อื่น ๆ ที่อยู่ในบริเวณเดียวกันไม่ได้หักโค่นหรือได้รับความเสียหายจากพายุฝนดังกล่าว สภาพการณ์แสดงว่า พายุที่เกิดขึ้นเป็นไปตามฤดูกาลไม่ได้มีความรุนแรงถึงขนาดที่จะก่อพิบัติภัยอันไม่อาจจะหลีกพ้นได้ และหากจำเลยได้ดูแลค้ำจุนหรือตัดแต่งต้นไม้เพื่อป้องกันการโค่นล้มความเสียหายก็จะไม่เกิดขึ้น การที่เกิดความเสียหายในกรณีนี้เป็นเพราะจำเลยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร จำเลยในฐานะผู้ครองต้นไม้ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย จำต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

<ทค ผ.>